...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅުން
މ.
(1) ކަފައާއި އަލަނގުފަދަ ތަކެތި އައްޕަތުން ނުވަތަ ޕަޓޭމީން ހިންމިއަށް ވެއްދުން.
(2) (މަޖާޒު) އެއްޗެއް ހޯދާން ތަންތަނަށް ބޯދީ އަތް ބާނައި ހާވައި ހެދުން
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައި . ހައިގަނޑު . ހައްވާމަހަ . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހަސްނެތުން . ހަސްނެތް . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިލަވާލި . ހުނގުލިޖެހުން . ހުންގާނުކަރުވަޅު . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހޭމަ . ނަރަވެލި . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ރީ . ރެދަންކެނޑުން . ބަހަރުގައީ . ބަނޑުފެޅިލިބާސް . ބަނޑޮފަލި . ބަންގާޅުފޮށި . ބައިތުބާޒީ . ބައްދާވައްގަނޑު . ބަމަ . ބަލިހެލުން . ބަޑިއެރުން . ބިއްދަނޑިއެޑުން . ބެރުގުޑުގުޑާ . ބޮލުރޮދި . ބޮސްވަރަށްކޮޑުން . ބޮޑުއަށިކޮޅުއެނދު . ކަށިމިޔަރު . ކަނދޮއްމަސް . ކަންބަރާ . ކަރައެޑާފަލި . ކަޅަލިބިބީ . ކަޅުމަސް ހިބަރު . ކައިކޯޅި . ކައިވަތް . ކަވާ . ކަލަމިދިވުން . ކާނހައްފަލި . ކިރުޅިހުނިހައް . ކިފުޅި . ކުނބުކޮޅުގޮވުން . ކުނިވިއްސާރަ . ކުރަފަތް . ކުރަފަތްބުރި . ކުރަފަތްފިލާ . ކުރުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ