...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅުވަށިންއުކުން
މ.
އެންވަތުން ނަގާގޮތަށް ވަށިން، ކަނޑަށް އެންއުކުން.
މިގޮތަށް އެން އުކަނީ ދަހި މަސްއައިނުގައި މަސްބާނާއިރު، އެން އުކުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން މަސްއައިން ހިނގައިދާނެތީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ