...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅުވުން
މ.
(1) ކަމެއް ނިމުން.
(2) ފިރިހެން ހަށީގައި ވާގިޖެހުން.
(3) މީހަކު ލައްވައި ހިންމިޔަށް ހަޅަނގު ވެއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްލުން . ނުސީދާވުން . ކަރުހިފުން . ކޯއްޓޭނެގުން . އިދިކޮޅުވުން . ދަނޑިއެރުން . ދަނޑިވުން . ދެކެޑެވުން . ދެކޮޅުވުން . ތޮޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ