...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅުމަތި
ުންނަ ހަރުވާޅު ދާގަނޑުގެ ދެކޮޅުގައި ކަސަބާއި ފަށުވިން ހަދައިފައި އޮންނަތަން.
(4) ކުޅިޖަހާއިރު ލައިއުޅުނު ހަރުވާޅުގެ ކުރިމަތީގައި އެލުވާން ކަސަބާއި ފަށުވިން ހަދައިފައި އޮންނަ އެތި.
(5) މަޖާޒު:
ކަމެއްގެ ނުވަތަ ވާހަކައެއްގެ ފެށުމުގެ ނުވަތަ ނިމުމުގެ އަލާމާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައުޅާބައިންޖެހުން . ކޮޅުމަތިހެދުން . ކޮޅުމަތިލުން . އައްޓިޖެހުން . ފަތިވިނުން . ފަތިގަނޑު ނެގުން . ފަތިސް . ދެއުޅާބައިންޖެހުން . ގޮންކާނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ