...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅުމަތިހެދުން
މ.
(1) ވިޔެފައި ހުންނަ ހަރުވާޅު ދާގަނޑުގެ ދެކޮޅުގައި، ކަސަބާއި ފަށުވިން އެހުންނަ ތަން ތައްޔާރުކުރުން.
(2) ކުޅިޖަހާއިރު ލައިއުޅުނު ހަރުވާޅުގެ ކުރިމަތީގައި އެލުވާ ކަސަބާއި ފަށުވީގެ ކޮޅުމަތި ތައްޔާރުކުރުން.
(3) ވިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެހީގެ ކޮޅު ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ