...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅުމުގުލަށް އެރުން
މ.
(1) ވަލުގެ ކޮޅަށް ދިއުން.
(2) ދޫކުރާނެ ތަންހުސްވުން.
(3) ކޮޅުންލުން.
(4) މައްސަލައެއް ނުވަތަ ކަމެއް އެންމެ މައްޗަށް ދިއުން.
(5) މަޖާޒު:
ހަދާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ