...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅުފައިންޖެހުން
މ.
(1) އިހާނެތިކޮށްލުމުގެގޮތުން މީހެއްގެގައިގައި ފައިކުރުކޮށްފައި، ފައިންޖެހުން.
(2) (މަޖާޒު) މީހެއްގެ ފަރާތުންލިބޭ ހެވަތާއި ލާބައަކަށް ނުބަލައި އެފަރާތަކަށް އިހާނެތިވާގޮތެއްގައި، ވަކިވެގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުއްފައިންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ