...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޅުފައިލުން
މ.
ފައިތިލައިގެ ދަށްފުށުން ނުވަތަ ކުރީކޮޅުން މީހެއްގެ ގައިގައި ނުވަތަ ޚުރުމަތްތެރިވެގެންވާ އެއްޗެއްގައި ޖެއްސުން.
މިސާލަކަށް:
(ހ) މި ޚަތިމުގައި ކޮޅުފައި ނުލާށޭ.
(ށ) އޭނާގައިގައި ކޮޅުގައި ނުލާށޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮޅުފައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ