...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮއްތަކާއި ހެދުމަކާލިބުން
"ކޮއްތަކާއިހެދުމަކާލިބުން" (ގބ) މަޖާޒު:
(1) ދެރަމީހަކަށް ގެދޮރުހުރި މުއްސަނދި އަންހެނަކާ އިނދެވިގެން ބުނެ އުޅޭ ބަހެއް.
(2) އެއްކަމަކުން ދެބޭނުމެއް ފުދޭގޮތަށް ދިމާވާ ކަންތަކާ ބެހޭގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ