...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮމިޔުނިޒަމް
ނ.
އިޖްތިމާޢީ ނަޒަރިއްޔާ އެއް.
އެނަޒަރިއްޔާގައި ބިންތަކާއި ބޭންކްތަކާއި ކާރުޚާނާތައްފަދަ އާމްދަނީގެ ވަޞީލަތް ތަކަކީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ހަމަހަމަ މިލްކެކެވެ.
ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ މަސައްކަތާއި ބޭނުންތަކުގެ ނިސްބަތުން އުޖޫރަ ލިބޭނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ