...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮތަރި
ީގައްޔާއި މަހުގެ ބަނޑުދަށުން ފޫޅުދަނޑީން ތިރީގައި ހަނިކޮށް ތުނޑުތުނޑަށް އުފުއްލާފައި ހުންނަފަށް.
(2) ދުންމާރި އެދުރުމީހާގެ ދުންމާރީގެ މަތީފަރާތުގައި މަހުގެ ކޮތަރިފާޑަށް ގުދުކޮށް ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ ތުނޑުބައެއް.
މިހަރުކުރާނީ ރަސްމީ ބޮޑެތި ދުވަސްދުވަހަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިމަބޯދު . ހިލަވާލި . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުދުރޮނޑު . ހުދެންމަސްދަރި . ހޮނޑަލި . ހޮން ބޮއް . ނަރުކަންނެލި . ނިގޫހުދުކޮކާމަސް . ނިގޫދޮންނޫމަސް . ނޫމަސް . ރަންރޮނގުލޮނދިމަސް . ރަތްރީނދޫމަސް . ރަތްކިރުޅިރައިވެރިމަސް . ރަތްދަތިމަސް . ރަތްތިކިފާނަ . ރީނދޫ އުރަހަކަންނެލި . ބަތްޕޮޅިމަސް . ކަށިވާލި . ކަނޑުކަޅުއޮށް . ކަނޑުގުރުވަ . ކަންފަތްގަނޑު . ކަރަވެރިމަސް . ކަޅަލިބިބީ . ކަޅުރޮނޑު . ކަޅުކޮތަރިރައިވެރިމަސް . ކަޅުއޮށް . ކަޅުމަސް ހިބަރު . ކަޅުފޫރޮނޑު . ކުލަކޮކާމަސް . ކޮކާބިބީ . ކޮތަރި . ކޮތަރިރީނދޫދަންބޮޑު . ކޮތަރިލީދުންމާރި . އަކަރަކަރަ . އަލިތޮޅި . އިށަ . އިށަވާ . އިށަފަތް . އުރަހަ . އޮނުގަނޑުތޮޅި . އޮޓާ . ވައްޕައިމަސް . ވާތޮޅި . މަސްމުގުރާން . މާބޯދި . މާސްކުބިބީ . މިޔަރުއުރަހަ . ފަންހާމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ