...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮތަރިރީނދޫދަންބޮޑު
ނ.
ދަންބޮޑުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ބުރަކަށިމަތީ ކޮތަރިބައިގެ ހަރުކަށިތައް ރީނދޫ ކުލައިގައި ހުންނަމަހެކެވެ.
ކަރުތާފަތުގެމަތީ ކައިރިފަށުގައި ކަޅުކުލައިގެ ލަފެއްހުރެއެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ މަޑުރަތްކުލައެވެ.
ހުޅުނބުތަކުގެ ކައިރިފަށް ހުންނަނީ ގަދަ ރަތްކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ