...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޓަރި
ނ.
ގޭގެއާއި، ޢިމާރާތް ޢިމާރާތުގައި، ބިތްތަކަކުން، ވަކިކޮށް އެކިބޭނުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުންނަ ގޮޅި ނުވަތަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިޔާމާލަން . ހޯލު . ނިއަދޮށި . ރަސްކަން . ބިންގަރާސް . ބޮޑުކޮޓަރި . ކޮޓަފާޅި . އިންތިޒާރީ ކޮޓަރި . އިސްޓޫޑިއޯ . އޮފީސް . ވަޅުކޮޓަރި . ވިހާކޮޓަރި . މާލަން . މާސްކުބިބީ . ފަޅާކޮޓަރި . ފާޚާނާ . ފެންކޮޓަރި . ތިއޭޓަރު . ތެރެ . ތެލިފޯނުބޫތު . ލިއާކޮޓަރި . ލިފްޓު . ލިޔާކޮޓަރި . ލޭނަކޮޓަރި . ސުޓޫޑިއޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ