...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯނަރު
ނ.
ހޮކީ އާއި ފުޓްބޯޅައިގައި ދަނޑުގެ ކަނުން ޖަހަން ޖެހޭ ހިލޭޖެހުން.
މިޖެހުން ޖަހަނީ، ބައިގެ މީހެއްގެ އަތުން ނުވަތަ ބައިގެ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހިފައި އޭނާގެ ކޮޅުން ބޯޅަ ބޭރުވުމުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ