...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯބިޔަ
އީ އައްޓަމަހާ ސިފަ ވަރަށް އެއްގޮތް މަހެކެވެ.
ބޯފަތިކޮށް، އަނގައާއި ކަރުތާފަތް ބޮޑުކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
ނިގޫފަތުގެ ކޮޅުހުންނަނީ ހަނދުފަޅި ބުރަށް ކަފިކޮށްނެވެ.
ބުރިކަށިމައްޗާއި އަރިމަތީގެ ކުލައަކީ މުށިކުލައެވެ.
ބަނޑުދޮށް ހުންނަނީ ފަނޑު ހުދު ކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ