...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯދުލާއެރުން
މ.
(1) ފުން ފާރުގަނޑުގެ އެތެރޭން މަސްލަމުން ފުރެމުން އައުން.
(2) ހަކުރު އަޅާފައި ހުންނަ އެއްޗެހީގެ އަޑީގައި އުފެދޭ ކަރު، ބޮޑުވަމުން މައްޗަށް އަރަމުން އައުން.
(3) ބިންފަޅައިގެން ފެން މައްޗަށް އެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ