...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އ
އ.
ތާނައިގެ އަށްވަނަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަހަރުވެތި . ހަހެތި . ހަށަހޮއްލުން . ހަށަނަރަ . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅު . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށަފާޅަ . ހަށި . ހަށިހިރު . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަށިހެއު . ހަށިހެދުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިބުރަ . ހަށިބުރަކަން . ހަށިކާހިސާބަ . ހަށިކާތަން . ހަށިކެއުން . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިވައު . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަށިލުއި . ހަށިލުއިކަން . ހަށިލުއިވުން . ހަށިގަނޑު . ހަނކިބޮލި . ހަނދަވަރާކޮޅުން . ހަނދަމަގަ . ހަނދަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ