...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަހަރު
(1) އިރުވަށައިގެން ދުނިޔެ ބުރއް އެޅުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު އެއީ 563 ދުވަސް، 5 ގަޑި، 84 މިނެޓެވެ.
(2) އިރުމަހުގެ 21 މަސްދުވަސް.
(3) ހަނދުމަހުގެ 21 މަސް، ނުވަތަ ޢަރަބި މައްސަރުގެ 21 މަސް.
އެއީ 453 ދުވަސް، 8 ގަޑި 84 މިނެޓެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުމަސް . ހަނގުންފަރާ . ހަތައިވަރަ . ހަތަވިވަރަ . ހަތްއަޖައިބު . ހިޖުރީ އަހަރު . ހިޖުރީ ތާރީޚު . ނަރުހިރު . ނަކަތް . ނާރޯޒު . ނިހުރޯދަ . ރަނޑުރިހި . ބަންޑާރައޮޑި . ބަލާހިންގެވުން . ބާލިޣުވުން . ބޮލިބަނުން . ބޮޑުހަނގުރާމަ . ބޮޑުރޯގާ . ބޮޑުބޭރަށްހިންގުން . ބޮޑުފާތިހާ . ބޮޑުތަދު . ބޯވަޑުވަންލުން . ޅަކުދިން . ކައްކާބަދިގެ . ކިރުރިހަބަތް . ކުޑަކުދިން . އަހަރަ . އަހަރީ . އަހަރު ވަރުވާ މަހުން ދެއްކުން . އަހަރުވެރުން . އަހަރުމަތި . އަހަރުފުރުން . އަހަރުދުވަސް . އަހަރެމެން . އަހުރަމަސް . އަހުރެމެން . އަނދިރިއަނދިރީން . އައުރޫދު . އަވެރުދު . އަމަލީފަންނު . އަފަގެހުން . އަފިހަރަ . އަފުރަމަހަ . އިހާދަށުވުން . އިސްކަންދަރު . އުތީމުދަރިކޮޅު . އެކުވެރިދައުލަތްތައް . އޮފިއެލޭގަސް . ވަރުވާ . ވާރުއޮޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ