...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަހިވަކާޖެހި އަހިވައް ފާވާނެއެވެ.
(މުސްކުޅިބަހެއް) ނުބައި މީހުންނާއި އެކުގައި އުޅޭމީހުން ނުބައިވާނެއޭ ބުނަން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ