...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަހުލު
ނ.
(1) ތިމާގެ، ގާތް.
(2) ވަޒަންވެރި.
(3) ލިޔާޤަތްހުރި.
(4) ކަމެއްކުރާނޭ ގޮތްދަންނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންދީން . ނަރަކަވަންތަވެރިން . ރަށުމީދާރަށަށްގަދަވާނެ . ރަށްވެހި . ރަށްވެހިކަން . ރަށްވެހިކުރުން . ރަށްވެހިވުން . ރައްޓެހި . ރައްޓެހިކަން . ރައްޓެހިވުން . އަހުލީހަނގުރާމަ . އަހުލުން . އަހުލުވެރިން . އަސްލުތިބީން . އާލުވެރިބޭކަލުން . އިސްލާމުން . ވަޒަންވެރިން . ވެހި . ވެހިން . ވެހިކަން . ވެހިވުން . ވެތި . މަސައްކަތު ހުއްދަ . މުސްލިމުން . ފައިހަރުކުރުން . ދަރީން . ދިވެހިން . ދޭސީ . ގިނިކަތުރު . ގިބުޠީން . ޤައުމުގެ ދަރިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ