...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަހުލުވެރި
ނއ.
(1) ގާތްތިމާގެ.
(2) ވަޒަންވެރި.
(3) ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ.
(4) ކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ.
(5) ކަމެއް ކުރާނެގޮތް ދަންނަ.
(6) ވައްޓަފާޅިހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންދީން . ނަރަކަވަންތަވެރިން . ރަށުމީދާރަށަށްގަދަވާނެ . ރަށްވެހި . ރަށްވެހިކަން . ރަށްވެހިކުރުން . ރަށްވެހިވުން . ރައްޓެހި . ރައްޓެހިކަން . ރައްޓެހިވުން . އަހުލުވެރިން . އަސްލުތިބީން . އިސްލާމުން . ވަޒަންވެރިން . ވެހި . ވެހިން . ވެހިކަން . ވެހިވުން . ވެތި . މަސައްކަތު ހުއްދަ . މުސްލިމުން . ފައިހަރުކުރުން . ދަރީން . ދިވެހިން . ދޭސީ . ގިނިކަތުރު . ގިބުޠީން . ޤައުމުގެ ދަރިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ