...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަށާވީސް ނަކަތުންކުރެ ނަކަތެއް ނިވައުނުވުން
"އަށާވީސް ނަކަތުން ކުރެ ނަކަތެއް ނިވައުނުވުން" މަޖާޒު:
އަނދެގެން ހުންނަ އެއްޗެއްގެ ތުނިކަމުން ނުވަތަ ފޭރާން ދެރަކަމުން އޮރިޔާން ނިވައުވާ ވަރުނުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ