...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަށި
ތިބޭން ވަގުތީގޮތުން ހަދާތަންތަން.
މިސާލު:
ރާނަން އަޅާއަށި.
(3) ހިޔާކޮށްފައި ހުންނަ ދޮރޯށިތެރޭގައި ދެފަރާތުގައި އިށީންނަން ހުންނަ ދާލަ.
(4) އިހުގައި ބޮޑު ގަނޑުވަރު ތެރޭގައި ފޯރިއަށްތިބޭ މީހުން ތިބެން ހަދައިފައި ހުރިތަންތަން.
މިސާލު:
ދަމުއަށި، ބޭރިބޮޑުއަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްތެލި . ހިފައިގެންގުޅޭ ތަކެތި . ހޮޅުއަށި . ރުކުރުކުއެޅުން . ބޭރުބޮޑުއަށި . ބޭރުގެ . ބޮނޑިމަސްކާށި . ބޮޑައްޓާ . ބޮޑުއަށި . ބޮޑުއަށިކޮޅުއެނދު . ބޮޑުއަރިފަތް . ޅަޔަށްއެޅުން . ޅަޖެހުން . ކަށްޑަނަ . ކަމުކާމު . ކުދައްޓާ . ކުދެއައްޓާ . ކުޑައަށި . ކޯމާށި . އަށި . އަށިތެލެ . އަށިގަނޑުކުޅުން . އަޅޯށި . އައިނަކަށްމަހެއް . އައްޓޭމަންތޭއެނދާ . އަގޮށް . އުޅިއަށި . އެތެރެބޮޑުއަށި . އޮށިއަށި . އޮށިދަތި . އޮޅި . އޮޅުއަށި . އޮޅޯއަށި . ވަށާދެމި . ވިޅިއަށި . މަޅުއެޅުން . މައިޒާން . މަތިފާރަ . މަގަތް . މާންފު . މާއަގޮށް . މާވިނަ . މެދުއަށި . ފައިލާކޮޅު . ފަސްއަށި . ފާތިޙާތަށީގެފެންޖެހުން . ފުރަމާރަ . ފުޅިދޮށުއަށި . ދަނޑިހަރު . ދަރަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ