...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަށިގަނޑު
ނ.
(1) މައްޔިތާ ސަންދޯކުނާޅާ ވަޅުލަންޏާ ޤަބުރުސްތާނަށް ގެންދާން އޮށީންބަނދެގެން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
(2) ބަލިމީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާން ދެދަނޑީގައި ފޮތިޖަހައިގެން ނުވަތަ ފީތާ ފުރައިގެން ހަދާފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
(3) ބައިސްކަލުގެ ފަހަތުގައި އެއްޗެހި ބަހައްޓާން ހުންނަ ޖާލީގަނޑު.
(4) ވަޔޮއެރުވުމާއި ތަވާބަންޑުންޖެހުމާއި އަދި މިނޫނަސް އެކިއެކި ބޭނުމުގައި ޖާލީހެން ބަނދެފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅަޖެހުން . ކަށްޑަނަ . މާންފު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ