...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަށިގަނޑުކުޅުން
މ.
ދެމީހުންގެ ހަތަރު އަތުން އަށިގަނޑެއްހެން ހަދައިގެން އޭގެ މައްޗަށް އެހެން މީހަކު އެރީމާ އެއްލައިލުން.
މިއީ މޫދުގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ