...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަށްޑަމުތެލި
ނ.
(މިސާލުބަހެއް) (1) އަށްޑަން.
އިރުންކެކޭ ވިހާގެ ބޭހެއް.
(2) މަޖާޒު:
އެއްޗެއް ކައްކަން އުޅޭތާ މާގިނައިރުވީމާ ބުނާގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ