...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގައިން އަނގަޔަށްއެޅުން
"އަނގައިން އަނގަޔަށްއެޅުން" މ.
(1) ދޫނިސޫފާސޫފި އަނގަޔަށް ކާތަކެތި އަޅައިގެންގޮސް ޅައެއްޗެހީގެ އަނގަޔަށް އަޅައިދިނުން.
(2) މަޖާޒު:
ވިސްނައިދިނުމަކާ ނުލައި އެއްޗެއް ކިޔައިދީ ދަސްކޮށްދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނގައިން އަނގަޔަށްއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ