...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގަފިޔަރި
ނ.
ހިރުތައް ފާރުވެ ނުބައިވާ ބައްޔެއް.
މިބަލިޖެހުމުން އަނގައިގައި ވަރަށް ނުބައިވަސް ދުވާނެއެވެ.
އަދި ދަތްތައް ވެރުން ވަރަށްގާތެވެ.
މިބަލިޖެހުމުން އަނގައިގައި ހުންނަ ފާރުތަކުގައި ހުދުކުލައިގެ ކުނިތެކެއް ޖަހާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ