...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގަދޮށި
ނއ.
(1) ބަސްއިސް.
(2) ތިމާއަށް ވުރެ ދޮށީމީހުން ދައްކާކަހަލަ ވާހަކަދައްކާ.
މިހެން ބުނެއުޅެނީ ކުޑަކުދިންނާއި ނިސްބަތްކޮށެވެ.
(3) ނޭނގޭ ކަންތަކަށް ގޮތްކިޔާ.
(4) ނުބެެެހޭ ވާހަކައިގެ ތެރެއަށް ވަދެ ވާހަކަދައްކާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ