...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގަދޮށިވުން
މ.
(1) ބަސްއިސްވުން.
(2) ތިމާއަށްވުރެ ދޮށީމީހުން ދައްކާ ކަހަލަ ވާހަދެއްކުން.
މިހެންބުނެއުޅެނީ (3) ނޭނގޭ ކަންތަކަށް ގޮތްކިޔުން.
(4) ނުބެހޭ ވާހަކައިގެ ތެރެއަށް ވަދެ ވާހަކަދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ