...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގަތެޅުން
މ.
(1) ބޭނުންނެތް ވާހަކަ ދެއްކުން.
(2) ހިސާބަށްވުރެ ގިނައިން ވާހަކަދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮސްތެޅުން . އަނގަތެޅުވުން . މޮކޮސްތެޅުން . ގިރިނދާގެނުން . ޏަކިތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ