...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގަގަދަ
ނއ.
ހިސާބަށްވުރެ ގިނައިން ވާހަކަ ދައްކާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލުން . ބަސްގިނަ . ކެހެނި . ކެހެނިވުން . އަނގަފަޗަރާ . އަނގަގަދަމިތުރު . އަންގަދަ . އަންގަދަކުރުން . އަންގަދަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ