...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގަގަދަވުން
މ.
އުޅޭ އުޅުމުގައި އާދަވެގެން ވާހަކަދައްކާ ވަރަށްވުރެ ގިނައިން ވާހަކަދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެހެނިވުން . އަންގަދަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ