...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނިޔާ
ނ.
(1) ނަހަމަ.
(2) ހާނީއްކަ.
(3) ނިޔާގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާހުނިވުން . ހާނީއްކަ . ހާނީއްކަކުރުން . ހާނީއްކަވުން . ރާވެރިއެއްގެ ދަރިއަކަށްވެސް ހަތަރެތިން އެކަތި އޮންނާނެއެވެ. . އަހުވަ . އަހުވަދެއްކުން . އަނިޔާވެރި . އަނިޔާވެރިކަން . އަނިޔާވެރިވުން . އަނިޔާވެރިޔާ . އައްސުން . ވަޅިއެޅުން . މީދަލަކަށް ދުވަހެއް އައްޔާ ހިކަންޖަކަށް ވެސް ދުވަހެއް އަންނާނެއެވެ. . މުލައްދަނޑީގެބާރު . މުގު . މޭފާރު . ފިރުޢައުނު . ދަށްޓަންމަޅި . ދައްޓަންމަޅި . ތަންޑާއެރުން . ތަޅައިމެރުން . ތަދުވާތަން . ތަދުވިތާކަފަގަނޑު . ތެއްރާލުން . ތެއްރެ . ތޭރިލުން . ލޭކޮށައިލުން . ގަދަބަދަވިކަން . ގަދަބަދަވިވުން . ގެއްލުންލިބުން . ގޯނާކުރުން . ސަހަރޯހީވާވަރުކުރުން . ސަޒާލިބުން . ޙަސަދަފިލުވައިލުން . ޢަދުލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ