...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނެކާ
ނ.
އަނެއްމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހާސަރުގޮވުން . ހިތްހިތުގައި ނުޖައްސާށެވެ. ހިތްނެތިއްޔާ ނުކުރާށެވެ. . ހިތްގަދަ . ހިތްގަދަކަން . ހިތްގަދަވުން . ހުންޑީ . ހެކި . ހެއްވުން . ހެއްލުން . ހެއްލުމެއްގައި ގެއްލުމެއް . ހެއްޕުން . ހެޔޮވުން . ހޭ . ހޭރުވުން . ނުނިޔަތް . ނުނިޔަތްލުން . ނޫނެކޭ . ނޮޅާލުން . ނޯކަރު . ނޯކިރީ . ނޯކިރީކުރުން . ރާޑިކުރުން . ބަނޑުކޮނުން . ބަދުދުޢާ . ބަލާބަލަ . ކަންތަކުކިޔުން . ކެހި . ކޮޅުކެހި . އަން . އަޅުގަނޑު . އަމުދުން . އިންކާރު . އިންކާރުކުރުން . އުކުޅަށްޖެހުން . އެހެންނާފަހެ . އެއްޗެހިމޮށުން . ވަގުވެރިއުކުޅު . މަރުއެތިފަހަރު . މޮޔަހެއްލުން . ސައްޓިނުބައިބަތްކޮޅުހެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ