...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނެއް
ނއ.
އެނގިފައިވާ އެހެން އެއްޗަކަށް ނުވަތަ އެހެން ކަމަކަށް ނުވަތަ އެހެންމީހަކަށް އިޝާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
މިސާލު:
(ހ) އަނެއްފޮތް.
(ށ) އަނެއް ފަހަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . ހަނގުރާމަ . ހަރަކާތް . ހަރުކުރުން . ހަވާލުޖެއްސުން . ހަދިޔާބަޑި . ހަތިފަށް . ހަތްހާއްޔަށްލުން . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހާއެޅުން . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިށެފެއި . ހިނގާޞަލަވާތް . ހިނގުން . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިޔަނި . ހުނިބަޑި . ހުރަސްކުރުން . ހުޅުއެޅުން . ހުއިފިލަނޑާ . ހުދުބިތް . ހޫރަހި . ހޫރަހިކުރުން . ހޫރައިލުން . ހޫރުން . ހެލިވަތްހެލުން . ހެޔޮ . ހޮނިހިރުބަތްޕެން . ހޮޅިލުން . ހޮވާބައި . ހޮވުން . ނައިބޮލިކަނޑާހަނު . ނަޤުލުވުން . ނަޤުލްކުރުން . ނާށިތާރަ . ނާލު . ނާލުދަތުރު . ނާލުދަތުރުކުރުން . ނުއަތުރޯޅި . ނުއަތް . ރަންވަރަނގު . ރަންމަތީލުން . ރަމަންރަމަންފޯލި . ރަޖިސްޓަރީ . ރަޖިސްޓަރީކުރުން . ރާއުނދުން . ރިހާކުރުބަގީޗާ . ރިހިވަރަނގު . ރިޔާލުން . ރީތިގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ