...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންބާރި
ނ.
(1) ތަކެތި އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖަނަވާރުގެ ބުރަކަށި މައްޗަށް ފުނިޖެހޭހެން އަރުވާމުދައު.
(2) އެތްމަތީ މީހުންތިބޭން ބަހައްޓާފޮށިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަންބާރިއެރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ