...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންބޮނޑި
ައިރު ފަތިގަނޑާ ދިމާއިން ބޭރަށް މަޅާލައިފައި އޮންނަތަން.
(2) ފޮށާ ނުވަތަ މުންޑު އަނދެފައި ހުންނަ އިރު އުނަގނޑު ރޮދިގަނޑުގެ މައްޗަށް ހުންނަބައިން މައްޗަށް ނުވަތަ ބޭރަށްދަމާ އެއްޗެހި އަޅައިފައި ދަށަށް ލައްވައި ހައްޔަރުކޮށްފައި އޮންނަތަން.
(3) (ހ) ތަންބޮނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންވަރި . އަންބޮނޑިޖެހުން . ދަށްއުނގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ