...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންފޭއްޔާއެކި މެދުއޮޅި ގިރާކުރެވެންޏާ މުސްކުޅިއެއްނުވާނެ.
(މުސްކުޅި (ބަހެއް) އަންހެނަކު އުމުރުން ދުވަސް ވިޔަސް އޭނާގެ ޒުވާންކަން އަދި އެބަހުރިކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ހިތްވަރުގެ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ