...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންގީ
ނ.
އަތްތިލައަށް ލައްވާން އިނގިލިތައް ވަކިވަކީން ހުންނަގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އުރަ.
މިތަފާތު ބޭނުމަށް ތަފާތު ތަކެތީން ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތުއަންގީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ