...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރަ
ނ.
(ސ) ދެފިނދުކިބަ ދޭތެރެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްހަކީމުން . ހަލުއި . ހިހޫ . ހީވަނީ ރެވިތެޔޮ ވަށައިގެން އުޅޭހެން . ހީވަނީ ބަނޑުފުރިއަރައިދާނެހެން . ހުކުރު ޚުޠުބާ . ހުއިތޮށި . ހުއްދަބަލައިދިއުން . ހުދުކާފޫރު . ހެރަހަ . ހެދިއަކުރު . ހެދޭކުރިއަށް ފެންދިނުން . ހޭބޯއެރުން . ހޯއް . ނަހަމަ . ނަދުރަށް ސަލާންޖެހުން . ނަގޫސޭސަރު . ނިއަރަ . ނީސްތާށި . ރަހެއްދެވުން . ރަންނަ . ރަންގުވެޔޮ . ރަތްދަޅަ . ރަތްތޮށި . ރާޅުލާ ފިނޮޅު . ރާއްޖެމައްޗަށްތިބުން . ރުކަށް އަރާމަސް . ބަންގިސަރު . ބައިސިކަލު . ބައްދު . ބަދިގަނޑު . ބަޑިލުން . ބާކީކުރުން . ބާގައެރުން . ބުރައިގަތުން . ބުރަފަތިލަފުޒުގެ އަރަތް . ބުރުބުރުޖަހާފައިދިއުން . ބޮޑުވިއްސާރަ . ބޮޑުޝީނު . ކަށަ . ކަށިވިދުރި . ކަނޑުބޭރުފުޅު ކުރެއްވުން . ކަރަ . ކަރަންފޫއާވި . ކަރަންޓީނުވުން . ކަރަބު . ކަރުހިފުން . ކަޅުއޮށްފުންމިއަށް ކާފަރުން އަރާ އޮތްހެން . ކަފިކޮޅު . ކާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ