...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރަހުށި
ނއ.
ހުރިހައިގޮތަކުން ހުރިހައި އެއްޗަކަށްވުރެ މަތިވެރި.
މިބަސްބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ﷲއަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަރަހުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ