...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރަބިހެދުން
ނ .ދިގުލިބާހާއި، ދިގުހަރުވާޅާއި، ޖުއްބާއާއިއެކު، ޢިޤާލު ނުވަތަ ފަގުޑި، ބޭނުންކުރާ ހެދުން.
ޢިޤާލަކީ ބަދަވީން ބޮލުގައި އަޅާ ރުމާލާއި އޭގެ މަތީން އޮޅައިފައިން އޮންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ