...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރައިރުންވުން
މ.
(1) ފުށުއެރުން.
(2) ދެމީހަކު ދެބަސްވެގެން އެކަކު އަނެކަކާއި ދިމާއަށް އެއްޗެހިގޮވުން.
(3) އެއްޗެއްގައި ހުންނަންވީ ތަރުތީބު އޮޅުން.
(4) ޚިލާފުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެތުރުން . މިޔަރުގައި މިޔަރު ހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ