...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރައިފޭބުން
ނ.
ކުޅިޖެހުމުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި އޮނުގަނޑު އަޅައިގެން ވަކިގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގޮސްފައި ފަހަތަށް އައިސް ހެދުން
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ