...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރަލުންއަރާއެޅުން
ތްދާލިގަނޑު، ދިގުކޮށް ނެގިފަރާތުގައި ކުރުކޮށް އޮތްދާލިގަނޑުއަޅައި ބާރަށް ކީލިޖެހުން.
(2) މަޖާޒު:
ހަލާކުވި އެއްޗެއް ބޭރުން އެއްޗެއް ނުލައި އެއެއްޗަކުން އެއެއްޗެއް ހެދުން.
(3) ޖުމްލަ އެއްވަރަށް ހުރެގެން އެކިބައި އެކިވަރުކޮށް އެއްޗެހިތަކެއް ހަމަޖައްސައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ