...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރާމަތީންވައުއުކުން
މ.
ހަމަ ރިޔައު ނަގާ އެއްޗެތި ގަދަވެގެން އުޅޭއިރު ފަރުމާނު ތިރިކޮށް ރިޔައު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފަރުމާނު މަތިން ވައުލައްވައިފައި އޮޑިއަށް ހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ