...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރާމު
ނ.
ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ހަމަހިމޭންކަމާއި ފަސޭހަކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާކެއުން . ހަތަރުމުރިނގު . ނިދި . ނިދިންހޭލުން . ނިދުން . ރާހަތް . ރާހަތްކުރުން . ބައިގަޑިޖައްސައިލުން . ބަގީޗާ ކުރުން . އިރުމަތީފަރާތް . އުނަގަނޑުދަމައިލުން . އުފައުކުރުން . އުފައުވުން . އުފައުވެރި . އުފައުވެރިކަން . ވައިޖެއްސުން . މީރުކަން . ފާގަތި . ފިނި . ފިނިކުރުން . ދެމުރިނގު . ތާޒާކަން . ލައްޒަތު . ލައްޒަތުލިބުން . ސަފާރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ