...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރިސް
ނ.
(މބ) ގާތް މިބަހުގެ އެންމެ މާތްގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާސާކަން . ހަވާސާވުން . ހިރިއާ . ހިރިޔާ . ހިރިޔާފާތުރާ . ކުއްތަން . ކުއްތަންވުން . ކުޑަތާ . ކުޑަތާމަލާއިކަތުން . އަރިއަސް . އަރިސްކަން . ވައިއެޅުން . ވައިގައިހިފުން . ފާތުރާ . ފާތުރާދަށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ