...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރުވައިލުން
މ.
ކުރާބައެއް ކުށްކުށަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބެއްގެ ގޮތުން އެކުށްކުރި މީހާގެ ވަޒަންނޫން ރަށަކަށް ފޮނުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމަތަކުރުން . ހިތިހެދުން . ކޮޅުވެށުން . ތަންހަރުކުރުން . ޗާބީދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ